Hvidovre Petanque Klub, Byvej 98, 2650 Hvidovre

Vedtægter

§1.  1.  Foreningens navn er Hvidovre Petanque Klub stiftet d. 4/12 1984.

       2.  Dens hjemsted er Hvidovre.

       3.  Dens formål er at dyrke og udbrede kendskabet til Petanque samt

            at arbejde for tilvejebringelsen af de bedst mulige spilleforhold.

  

§2.    Medlemskab og kontingent:

       1.  Som medlem kan optages alle der godkendes af bestyrelsen. Licens tegnes i DPF gennem Hvidovre Petanque Klub. 

       2.  Der findes tre former for medlemsskab: Seniorer med licens, Ungdomsspillere med licens, der er kontigentfri og motionister (ældresagen) uden stemmeret, men med taleret på generalforsamlingen.

        3.  For at et medlem kan få adgang til generalforsamlingen, skal kontigentet være indbetalt. Eventuelle ændringer i kontigent vil blive efterreguleret.

        4.  Indmeldelse sker til foreningens kasserer. Kontingentet betales d. 15. november og er gyldigt det følgende år.

        5.  Når et medlem forlader klubben, har medlemmet intet krav på klubben eller dens midler.

        6.  Sæsonen går fra den 01. januar til 31. december.

        7. Et medlem kan ekskluderes hvis 3/4 af bestyrelsen vedtager dette.

       Bestyrelsen har pligt til at afprøve eksklusionen på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.

       For at stå ved magt, skal eksklusionen sanktioneres af 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

§3.                 Ordinær generalforsamling:

        1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, og den indvarsles med 21 dages varsel ved udsendelse af foreløbig dagsorden til medlemmerne.

        2.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

        3.  Endelig dagsorden bilagt regnskab, budgetforslag og indkomne forslag,                            

            skal være medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

        4.  Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

           - Valg af dirigent og referent

           - Bestyrelsens beretning

           - Beretning fra valgte udvalg

           - Forelæggelse/godkendelse af regnskab

            - Forelæggelse af budget

           - Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

           - Valg af kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

           - Valg af 4 medlemmer til spilleudvalget (hvert år)

           - Valg af 2 revisorer (hvert år)

           - Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)

           - Valg af 1 suppleant til spilleudvalget (hvert år)

           - Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)

           - Eventuelt

 

 §4.                 Ekstraordinær generalforsamling:

        1.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ?nder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom til formanden med angivelse af   dagsorden.

        2.  Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, ved udsendelse af foreløbig dagsorden til medlemmerne.

  

§5.                 Afstemningsregler:

        1.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange, der har givet møde.Herfra dog undtaget de i stk. 3 nævnte forhold.

        2.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt ?ertal af de fremmødte seniorer samt ungdomsspillere, der er fyldt 14 år.

           Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

          . Herfra dog undtaget de i stk. 3 nævnte forhold.

       3.  Opløsning af foreningen kræver 2/3 majoritet af samtlige foreningens aktive medlemmer.

  

§6.                 Bestyrelsen:

       1.  Bestyrelsen består af op til 6 personer. Formand og kasserer, der vælges i henholdsvis lige og ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. (2 i lige år og 2 i ulige år).          Bestyrelsen konstituerer sig selv.

        2.  Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift. Det spille- og turnerings  mæssige varetages af spilleudvalget, der vælges på den ordinære generalforsamling. Spilleudvalget er på 4 personer, idet det henstilles at mindst et medlem også er medlem af bestyrelsen. Spilleudvalget konstituerer sig selv med en formand og en sekretær.

        3.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

       4.  Bestyrelsen kan udpege repræsentanter til andre organisationer.

        5.  Bestyrelsen indkalder til møde, når formanden ?nder det nødvendigt, eller hvis tre andre medlemmer ønsker det.

        6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen med  formanden eller næstformand er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

        7.  Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller hvis den øvrige bestyrelse finder det nødvendigt, indkaldes suppleanten.

        8.  Næstformanden er stedfortræder for formanden under dennes fravær.

        9.  For hvert bestyrelsesmøde udarbejdes der beslutningsreferat.

      10.  Kassereren fører regnskabet og forelægger dette på generalforsamlingen.

            Samt orienterer bestyrelsen løbende.

      11.  Regnskabsåret er fra d. 01/01 til d. 31/12.

      12A. Kasserer og formand kan hæve på Hvidovre petanque klubs drift konto, hvor der max. må indestå 25.000 kr.

      12B. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

            13.  Arbejdet i foreningen er ulønnet.

      14.  Foreningen tegnes af bestyrelsen eller af et af generalforsamlingen nedsat forretningsudvalg.

     15.  Bestyrelsen kan udpege en person, der udtaler sig til pressen og ligeledes en person, der kan stå for kontakten til forbundet.

     16.  Bestyrelsen tilstræber sig til at holde medlemmerne orienterede om meddelelser fra DPF. samt invitationer til div. turneringer så hurtig som muligt efter modtagelsen.

 

  §7. Foreningens ophør:

 

       1.  Klubben kan kun opløses på en i sammen anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling under henvisning til § 5 stk. 3.

        2.  Ved opløsning træffer den ekstraordinære generalforsamling bestemmelse om anvendelse af klubbens midler. Anvendelse kan dog kun ske til fordel for idræt og i særdeleshed i Hvidovre Kommune, som er foreningens hjemsted.

       3.  Såfremt der ikke efter § 5 stk. 3 er mødt 2/3 af foreningens medlemmer frem, udsendes spørgsmålet skriftligt til medlemmerne, med krav om indenfor en uge, at tage stilling til foreningens ophør. Hvis ?ertallet af de afgivne er for ophør, ophører foreningen.

Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling marts 2017

 

                                                                

Vinterturnering i Danmark øst…

Det er med stor glæde, at Turneringsudvalget i DPF kan meddele, at vi har indgået samarbejde med Starmasters, Hedebo og Hvidovre om afvikling af vinterturnering. Spillestederne bliver i Stalden i Hvidovre, Starmasters Petanque hal og i Hedebos nye hal. Altså bliver der tale om en varm vinterturnering.

Turneringssystemet er Klør 5, som man dygtigt har afviklet i Hvidovre igennem de seneste år. De 3 klubber og turneringsudvalget i DPF, er blevet enige om, at alt fortsætter, som det har plejet at gøre - og det vil stadig være Hvidovre, der holder det store regnskab med resultater. Der vil blive bygget videre på den turnering, som allerede

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk